Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Komisja Europejska potwierdziła spełnienie przez Polskę kolejnego warunku w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027

Jest to już 17. z 20 warunków – 4.4. Krajowe ramy strategiczne polityki na rzecz włączenia społecznego i ograniczenia ubóstwa. Do potwierdzenia pozostały ostatnie 3 warunki.

"Zależy nam na tym, by jak najszybciej uzyskać potwierdzenie z KE w sprawie pozostałych 3 warunków. Dlatego prowadzimy aktywny dialog z KE. Równolegle bardzo intensywnie pracujemy nad przygotowaniami do rozpoczęcia wdrażania programów. Otrzymaliśmy z Komisji zaliczki na realizację wszystkich programów. Komitety monitorujące przyjmują kryteria wyboru projektów, uruchamiane są pierwsze nabory projektów, oceniane są pierwsze projekty i zawierane są pierwsze umowy o ich dofinansowanie. Według stanu na 2 maja we wszystkich programach zostało ogłoszonych łącznie 70 naborów i podpisano 10 umów o dofinansowanie" – poinformował minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

 Warunkowość w przyznawaniu środków z budżetu UE jest standardową procedurą, której podlegają wszystkie państwa członkowskie UE w perspektywie na lata 2021-2027.

Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027

30 czerwca 2022 r. Komisja Europejska przyjęła Umowę Partnerstwa na lata 2021-2027. Na jej podstawie Polska będzie mogła przeznaczyć na realizację projektów w całym kraju 76 mld euro. W perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 Polska pozostanie największym beneficjentem polityki spójności spośród wszystkich państw członkowskich UE.

Aby móc skorzystać z funduszy unijnych na lata 2021-2027 wszystkie państwa członkowskie UE muszą spełnić cztery podstawowe warunki horyzontalne dotyczące:

 • zamówień publicznych,
 • pomocy państwa,
 • stosowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej,
 • stosowania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Dodatkowo, w zależności od wybranego obszaru wsparcia, państwa członkowskie muszą także spełnić odpowiednie warunki tematyczne dotyczące:

 • inteligentnych specjalizacji,
 • sieci szerokopasmowych,
 • efektywności energetycznej budynków,
 • zarządzania w sektorze energii,
 • energii odnawialnej,
 • zarządzania ryzykiem,
 • gospodarki wodno-ściekowej,
 • gospodarki odpadami,
 • ochrony bioróżnorodności,
 • planowania transportu,
 • rynku pracy,
 • równouprawnienia płci,
 • kształcenia i szkolenia,
 • włączenia społecznego i ograniczenia ubóstwa,
 • integracji Romów,
 • opieki zdrowotnej i długoterminowej.